Information om behandling av personuppgifter

Allmänt om registrering och behandling enligt GDPR

Smart Fastighetsförmedling Norrort AB behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Ett av syftena med GDPR är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. Dataskyddsförordningen gäller för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person

En personuppgift kan t ex vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, foto och ip-adress.

Ändamål med behandling av personuppgifter

För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi inhämta, bearbeta och lämna ut personuppgifter rörande dig.

Ändamålet med behandlingen av erhållna personuppgifter är i första hand att administrera förmedling av en bostad eller annat objekt, utföra en tjänst eller fullgöra annat ingånget avtal. Viss behandling sker också för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

Uppgifterna lagras under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan.

Information om samtycke och rättelse av uppgifter m m

Smart Fastighetsförmedling Norrort AB registrerar och behandlar spekulanters, kunders och övriga kontakters personuppgifter i strukturerade dataregister. Vanligtvis ska samtycke om att personuppgifter behandlas och registreras av ”Mäklarföretaget” inhämtas i förväg från den som registreras. Om samtycke inte inhämtats eller samtycke efterfrågats men ej givits, är det viktigt att personen vars personuppgifter behandlingen avser, meddelar Mäklarföretaget detta så att behandlingen av personuppgifterna fortsatt sker enlighet med det i åtanke. Särskilt viktigt är detta om personen i fråga har skyddad identitet.

Behandling av personuppgifter är i viss omfattning nödvändig även om den registrerade inte har lämnat samtycke. Det kan exempelvis gälla för att avtal ska kunna fullgöras samt andra skyldigheter enligt lag.

Genom ditt godkännande lämnar du ditt samtycke till ovanstående behandling av dina personuppgifter.
Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära information om och rättelse av de personuppgifter som finns om dig. Du har rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade (rätt att bli bortglömd.

Sådan begäran framställs skriftligen med uppgift om namn och personnummer till personuppgiftsansvarig –se nedan.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Smart Fastighetsförmedling Norrort AB (med adress Johanneslundsvägen 2, 194 61 Upplands Väsby Tel: 073-059 03 54, e-post: billy@smartformedling.se)

  • Smart Fastighetsförmedling Norrort AB
  • Johanneslundsvägen 2
  • 194 61 Upplands Väsby